بخش های فنی آزمایشگاه حیات

بخش آنالیز دارویی

بخش ایمونولوژی و سرولوژی
مسئول فنی: دکتر فاطمه محمدزاده متخصص بیوشیمی بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه

بخش بیوشیمی عمومی و تخصصی
مسئول فنی: دکتر فاطمه محمدزاده متخصص بیوشیمی بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه

بخش آنالیز ادرار و اسپرموگرام
مسئول فنی : دکتر مجید خانمحمدی متخصص پارازیتولوژی بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه

بخش تشخیص مولکولی

بخش میکروبیولوژی
مسئول فنی : دکتر مجید خانمحمدی متخصص پارازیتولوژی بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه

بخش قارچ شناسی
مسئول فنی : دکتر مجید خانمحمدی متخصص پارازیتولوژی بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه

بخش مایکوباکتریولوژی
مسئول فنی: دکتر فاطمه محمدزاده متخصص بیوشیمی بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه

بخش هماتولوژی و انعقادی
مسئول فنی: دکتر دکتر مجید باوند-دکتری علوم آزمایشگاهی

بخش هورمون شناسی
مسئول فنی: دکتر فاطمه محمدزاده متخصص بیوشیمی بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه